Songkhal Rajabhat University Satun Campus

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล

เปิดสอน 4 หลักสูตรดังนี้

  • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการท่องเที่ยว
      หลักสูตร 4 ปี และ หลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง
  • เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
      (ปี1, ปี2 เรียนที่สงขลา)

โดยการรับสมัครนักศึกษาใหม่ จะรับร่วมกับวิทยาเขตสงขลา
รายละเอียดและกำหนดการรับสมัคร Click

ศูนย์ฝึกการเรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมชุมชน
"ทุ่งใหญ่สารภีโมเดล"