Songkhal Rajabhat University Satun Campus

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดำเนินโครงการจัดตั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้อง ตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ประสานงบประมาณการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด ณ พื้นที่สาธารณประโยชน์ ทุ่งใหญ่สารภี ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล

    วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่และ พันธะสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจะขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยการพัฒนาหลักสูตรเปิดสาขาวิชาที่ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นประโยชน์กับท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

~ผศ.ดร.อาชารินทร์ แป้นสุข~
อาจารย์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา