Songkhal Rajabhat University Satun Campus

ปฏิบัติงานเชิงรุก เป็นนักประสานงาน มีจิตบริการ

ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ

รองอธิการบดี ฝ่ายวิทยาเขตสตูล

ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสตูล

นางสาวยุรี ยาประจันทร์

นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

(ภายใน) : 8100

นายยุธณา แดงนุ้ย

นักวิชาการพัสดุ

(ภายใน) : 8102

นางสาวบุษรา ตาหลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ภายใน) : 8101

นายอับดุลอาซีซ หนูวงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ภายใน) : 8104

นายวัชระ อยู่หนู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

(ภายใน) : 8110

นายสมศักดิ์ เอ็มเล่ง

พนักงานขับรถยนต์

(ภายใน) : 8101

นายดนุพล ยาง๊ะ

งานช่าง,พนักงานภูมิทัศน์

(ภายใน) : 8104

นายสุรียวุธ ติงหวัง

พนักงานภูมิทัศน์

(ภายใน) : 8110

นายไกรสร อุศมา

พนักงานภูมิทัศน์

(ภายใน) : 8101

นางสาวนัจมา ติงหวัง

พนักงานบริการ

(ภายใน) : -

นางสาวจินตนา กาดเส็น

พนักงานบริการ

(ภายใน) : -

นางฝาตีม๊ะ หนูวงศ์

พนักงานบริการ

(ภายใน) : -

นายวีรพงศ์ องศารา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

(ภายใน) : -

นายเกรียงไกร อุศมา

พนักงานรักษาความปลอดภัย

(ภายใน) : -

นายสมชาย อูดี

พนักงานรักษาความปลอดภัย

(ภายใน) : -

นางสาวอวัสดา เฉลิม

เจ้าหน้าที่สำนักงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

(ภายใน) : -

นายเอกชัย หลีมันสา

พนักงานภูมิทัศน์

(ภายใน) : -

นายธีรยุทธ แอหลัง

พนักงานภูมิทัศน์

(ภายใน) : -

นายอิศเรศ บินรินทร์

พนักงานภูมิทัศน์

(ภายใน) : -