Songkhal Rajabhat University Satun Campus

หอพักนักศึกษา วิทยาเขตสตูล

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

ปัจจุบันวิทยาเขตสตูล มีอาคารหอพักนักศึกษา 1 อาคาร จำนวน 90 ห้อง โดยการเข้าพักจะต้องมีการ ยื่นความประสงค์ ทุกภาคการศึกษา

-

Download หลักเกณฑ์และอัตราการใช้บริการหอพัก

กรณีลาออกจากหอพัก

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าอยู่หอพัก