Songkhal Rajabhat University Satun Campus

อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำเยาวชนที่เข้มแข็งตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ วิทยาเขตสตูล จึงได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการค่ายผู้นำเยาวชนที่เข้มแข็งตามวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข เพื่อให้นักศึกษามีภาวะผู้นำ ให้มีความรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถถ่ายทอดความรู้และทัศนคติที่ถูกต้อง ให้แก่เด็กและเยาวชนต่อไปในอนาคตได้