Songkhal Rajabhat University Satun Campus

กิจกรรม จิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล ครั้งที่ 3/2567

 

7 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล เป็นเจ้าภาพจัด "กิจกรรมจิบกาแฟ แลการศึกษาเมืองสตูล" ครั้งที่ 3/2567 เพื่อเป็นเวทีร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในจังหวัดสตูล ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เชื่อมความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดสตูลในเชิงบูรณาการการทำงานร่วมกัน ณ ลานกิจกรรม อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล