Songkhal Rajabhat University Satun Campus

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

องค์กรชั้นนำด้านนวัตกรรมและการจัดการ บนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

ปัจจุบันวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเปิดการเรียนการสอน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

(Bachelor of Business Administration Program in Innovative Management)

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนสอนด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด การทำธุรกิจออนไลน์ และสร้างผู้ประกอบการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างธุรกิจใหม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลโดยมุ่งเน้นการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้บัณฑิตมีความรู้ทั้งทางทฤษฏีภาคปฏิบัติและประสบการณ์จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านนวัตกรรมการจัดการไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพและสามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurs) ที่มีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมได้เป็นอย่างดี

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 • ผู้ประกอบการธุรกิจ (Startup)
 • นักออกแบบ/นักวางแผนด้านการประกอบการ (Entrepreneurial Designer/Planner)
 • ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ (Business Consultant)
 • นักพัฒนาธุรกิจ (Business Developer)
 • นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ
 • เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจธุรกิจหรือเอกชนในส่วนงานการบริหารจัดการการตลาดการวิจัยและพัฒนา
 • ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm manager)
 • นักวิชาการ/ที่ปรึกษา/นักวิจัยในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะหรือบริษัทธุรกิจเกษตร
 • เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจอาทิกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนองค์กรในระดับท้องถิ่น
 • ทำงานในธุรกิจเอกชนส่วนงานบริหารจัดการในธุรกิจเกษตรอาทิการผลิตสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษา
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ มากกว่าการเรียนทฤษฏีเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
 • เน้นสร้างรายได้ระหว่างเรียนจากการฝึกปฏิบัติจริง
 • ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในรูปแบบของการฝึกงาน/รูปแบบสหกิจศึกษา
 • สร้างนวัตกรตัวน้อย เพื่อไปเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ
 • เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
 • เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความใฝ่รู้ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจแก้ปัญหาและปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 ได้
 • มีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และมีประสบการณ์ทั้งทางด้านการสอน และการประกอบธุรกิจของตัวเอง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

(Bachelor of Arts Program in Tourism)

จัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียน และเรียนร่วมกับสถานประกอบการ โดยเฉพาะกิจกรรมฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย ภายใต้การพัฒนาที่สร้างให้ผู้เรียนใช้ศักยภาพภายในตัวตนบนฐานความสุขและการค้นพบขีดความสามารถภายในเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 • ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพ พนักงานโรงแรมได้ทุกตำแหน่ง มัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนงานด้านการท่องเที่ยว ในองค์การปกครองท้องถิ่น หน่วยงานระดับกรมการท่องเที่ยว ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการโรงแรมที่พัก ข้าราชการ ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจท่องเที่ยว เป็นต้น
 • แนวทางการศึกษาต่อ สามารถเข้าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ทุกหลักสูตร ในมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 • สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560

จุดเด่นของหลักสูตร

 • มีการฝึกภาคปฏิบัติ ทุกวิชา
 • มีการฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการ 2 ครั้ง ฝึกงานก่อนจบ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 • มีการจัดการรูปแบบการฝึกงาน 2 ทางเลือก คือ การฝึกงานปกติ กับ การฝึกงานในรูปแบบสหกิจฯ
 • มีกลไกการเรียนการสอนที่ช่วยนักศึกษาสามารถค้นหาความเหมาะสมในการเลือกอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา
 • มีกลไกการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างความสมดุลใน มิติ สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการจัดการ
 • มีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ในเครือข่ายอุทยานธรณีโลกทั่วโลก เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาและการประสบการณ์การนำเที่ยว
 • มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวนพื้นที่ภายในประเทศและต่างประเทศ
 • มีอาจารย์ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศ มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และเครือข่ายการท่องเที่ยว
 • มีหอพักให้บริการแก่นักศึกษาและมีศูนย์ฝึกประสบการณ์งานโรงแรมที่ได้มาตรฐาน

คณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตสตูล จำนวน 1 หลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา

(Bachelor of Education Social Studies)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี) ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ.2562
ศึกษาเกี่ยวกับ : วิชาชีพครู วิชาศึกษาทั่วไป เลือกเสรีและวิชาเอก (เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนา)

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 • - ครู - อาจารย์ - นักวิชาการ - นักวิจัย - บุคลากรทางการศึกษา
 • - พนักงานบริษัทเอกชน - ประกอบอาชีพอิสระ

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษา
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก้าวสู่ความเป็นสุดยอดธุรกิจ นวัตกรรมการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน

(Bachelor of Technology Program in Agricultural Innovation for Sustainability)

การบูรณาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่าง ๆ เข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคุณภาพของผลิตผล
สามารถบริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ ควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อม สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถพึ่งพาตนเอง และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้
(ชั้น ปี 1 และ ปี 2 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา)
(ชั้น ปี 3 และ ปี 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จ.สตูล)

โอกาสในการประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 • - ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรอัจฉริยะ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises: SMEs) เป็นผู้เริ่มธุรกิจใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับภาคการเกษตร เป็นต้น
 • - ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ ทำหน้าที่วางแผนและควบคุมการผลิต และใช้ทรัพยากรในฟาร์มเกษตรที่ทันสมัย
 • - นักวิชาการ หรือ ที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรที่ทันสมัยแบบต่างๆ
 • - ทำงานในภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตร เช่น หัวหน้าฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการศึกษา
 • มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา