Songkhal Rajabhat University Satun Campus

โครงการประกวดชุด Recycling Contest

 

สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล จัดโครงการประกวดชุด Recycling Contest ในวันที่ 25 มกราคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในการออกแบบชุดรีไซเคิล มีทักษะในการออกแบบ มีความทรงจำที่ดี ตลอดจนสร้างมิตรภาพระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งการสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน